Praktische informatie

Handig voor u verzameld!

Praktische informatie

Van schooltijden tot leerplicht en van ouderbijdrage tot verlof. Hier vindt u alle praktische informatie over basisschool St. Theresia.

Leerlingen van basisscholen moeten minimaal 7.520 uur les krijgen over 8 schooljaren. Leerlingen moeten in de eerste 4 schooljaren (onderbouw) ten minste 3.520 uur les krijgen. In de laatste 4 schooljaren (bovenbouw) 3.760 uur. De 240 uur die overblijven, kunnen scholen verdelen over de onderbouw en bovenbouw. Er is geen maximum aantal uren onderwijs per dag. De Inspectie van het Onderwijs let er op dat scholen voldoende uren onderwijs geven.

De schooltijden op de St. Theresia zijn als volgt:

  maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag

Groep1 t/m 4
08.30-12.00

13.00-15.15

08.30-12.00

13.00-15.15

08.30-12.30 08.30-12.00

13.00-15.15

08.30-12.00
Groep

5 t/m 8

08.30-12.00

13.00-15.15

08.30-12.00

13.00-15.15

08.30-12.30 08.30-12.00

13.00-15.15

08.30-12.00

13.00-15.15


Onze school vraagt ter financiering van haar activiteiten per schooljaar per leerling een vrijwillige ouderbijdrage.

Wij gebruiken deze bijdrage om de volgende activiteiten te kunnen realiseren (*):
sinterklaasfeest, kerstfeest, paaspret, Koningsspelen, schoolkamp, schoolreis of schoolfeest, afscheid groep 8, musical/eindfilm groep 6/7/8, podiummiddag & prijzen en versnaperingen tijdens de activiteiten.
Daarnaast wordt er een extra vrijwillige bijdrage gevraagd (€ 60,- per leerling), voor het schoolkamp groep 7/8.

De ouderbijdrage is dit schooljaar vastgesteld op € 47,50,- per leerling.

(*) Deelname van uw kind aan onderstaande activiteiten staat los van betaling van de vrijwillige ouderbijdrage.


Het belang van de betrokkenheid van ouders/verzorgers

Ouderbetrokkenheid bij de school is voor ons essentieel voor het behalen van goede schoolresultaten. Een goede communicatie tussen ouders/verzorgers en school komt de ontwikkeling van uw kind ten goede. Wij stellen het op prijs als u ons op de hoogte houdt van belangrijke gebeurtenissen thuis die van invloed kunnen zijn op het gedrag van uw kind op school. Als school willen wij laagdrempelig zijn in ons contact met ouders/verzorgers. Voor en na schooltijd is er gelegenheid om de leerkracht van uw kind een mededeling te doen of een vraag te stellen. Mocht dit op dat moment niet gelegen komen of is er meer tijd nodig voor het bespreken van zaken, dan zal de leerkracht een afspraak maken voor een ander tijdstip. Naast deze informele contactmomenten hebben wij ook andere contactmomenten zoals informatieavonden, inloopochtenden, onderwijsuurtjes en oudercontactmomenten. Verder proberen wij als school op zoveel mogelijk manieren de ouders/verzorgers te informeren over onze visie, werkwijze en de actualiteit. Wij hebben verschillende manieren en documenten waarmee wij ouders/verzorgers willen informeren.

Hieronder volgt een overzicht:

 • schoolgids;
 • jaarkalender;
 • nieuwsbrieven;
 • oudercontactmomenten;
 • onderwijsuurtjes;
 • website;
 • kleutergids.

De communicatie tussen ouders/verzorgers en school verloopt grotendeels via de schoolapp Parro. Meer informatie hierover kunt u vinden in hoofdstuk 7.

Het is duidelijk dat wij een goede communicatie tussen ouder(s)/verzorger(s) en leerkrachten erg belangrijk vinden in de begeleiding van een leerling. Natuurlijk kunnen ouder(s)/verzorger(s) een gesprek aangaan met de desbetreffende leerkracht of directie voor nadere informatie over een bepaalde zaak. Leerkrachten kunnen een gesprek aangaan met ouder(s)/verzorger(s), als er zich een situatie voordoet.

Het voortgangsgesprek & het driehoeksgesprek
Een aantal keer per schooljaar lichten wij u in over de vorderingen van uw kind. U krijgt van de leerkracht via Parro een uitnodiging om u hiervoor in te schrijven. Het eerste voortgangsgesprek vindt in november plaats, dit keer nog zonder rapport. De andere twee voortgangsgesprekken vinden in maart en juni plaats en zijn o.a. naar aanleiding van de rapporten, waarin de resultaten van het handelen van uw kind verwerkt zijn en de wijze waarop uw kind zich in de school gedraagt.

Elke leerling krijgt vanaf groep 6 op vastgestelde momenten een driehoeksgesprek. In groep 6 is dit tijdens het tweede voortgangsgesprek en daarna vanaf het tweede voortgangsgesprek in groep 7 t/m eind groep 8. Wij willen onze leerlingen leren hoe ze eigenaar kunnen worden van hun ontwikkeling. Wij werken aan eigenaarschap, zelfbewustzijn en intrinsieke motivatie. Tijdens de driehoeksgesprekken schuiven zowel de leerling, ouder(s)/verzorger(s) als leerkracht(en) aan. Door niet óver de leerling te praten maar juist mét de leerling, wordt de betrokkenheid en het eigenaarschap vergroot. De leerlingen van groep 6, 7 en 8 bereiden het driehoeksgesprek in maart zelf op school voor met een formulier. Dit formulier gaat mee naar huis, wordt eventueel besproken en aangevuld.

Schooladviesgesprekken VO groep 8
De basisschool is verplicht om voor 1 april het definitieve schooladvies voor het VO aan leerlingen van groep 8 te geven. In het voorlopig advies gesprek in november wordt met ouders en leerlingen al gesproken over de Plaatsingswijzer.
De Plaatsingswijzer wordt nu gebruikt om een zo passend mogelijk advies te geven. De leerkrachten kijken hier nog eens kritisch naar en geven op basis van de gehele loopbaan op de basisschool van de leerling een definitief advies.

Terugkoppelingen IEP doorstroomtoets groep 8
Samen met ouders/verzorgers en het kind wordt de IEP doorstroomtoets groep 8 nader uitgelegd.

De algemene informatiemiddag
Wij organiseren aan het begin van het schooljaar een oudermiddag waarop u, naast een kennismaking met de ouders/verzorgers en leerkracht van de groep van uw kind, ook allerlei informatie krijgt over bijv. methodes die gebruikt worden in de verschillende klassen en andere (praktische) zaken.


Mocht u klachten hebben over de dagelijkse gang van zaken op school, dan worden die vrijwel altijd in goed overleg opgelost. In eerste instantie is de leerkracht de aangewezen persoon voor dit overleg. Wanneer dit overleg niet het gewenste resultaat brengt, kunt u contact opnemen met de directeur. Mocht het laatste naar uw oordeel niet geheel bevredigend verlopen, dan kunt u zich wenden tot de contactpersoon van de school. Dit is Ester Koop-Gossen (intern begeleider). De contactpersoon kan u vertellen wat mogelijke vervolgstappen voor u zijn.


Aan Catent is een klachtencommissie verbonden (Interne Klachten Commissie).

Deze bestaat uit:

Voorzitter: de heer mr. S.M.C. Verheyden
Lid: mevrouw. A. Zandbergen
Lid: de heer H. Slabbekoorn

De IKC is te bereiken via e-mailadres IKC@catent.nl
In uitzonderlijke gevallen (indien een klager niet over e-mail beschikt) kan gebruik worden gemaakt van het adres IKC, Postbus 290, 8000 AG Zwolle.
Een klacht die wordt ingediend bij de IKC wordt conform het reglement IKC behandeld. Het reglement kunt u vinden via klachten.

Het College van Bestuur is eindverantwoordelijk voor de beslissingen die naar aanleiding van een klacht ingediend bij de klachtencommissie worden genomen.


Aangezien het onderwijs geen beroepscode kent, beroept Stichting Catent zich o.a. op de Landelijke Norm Publieke taak. Deze is door de brancheorganisatie waartoe Catent behoort ondertekend. De algemeen geldende gedragsnorm die daarin wordt gehanteerd en die ook voor Catent geldt is:

 • Agressie en geweld tegen werknemers met een publieke taak wordt nooit getolereerd.
 • Werknemers in de publieke sector moeten de ruimte krijgen om hun werk goed te doen.
 • Hun aanwijzingen moeten altijd worden opgevolgd.
 • De orde mag niet worden verstoord.

Als vervolg op deze code heeft Stichting Catent afspraken gericht op de omgang met elkaar vastgelegd in de ‘Gedragscode Catent’. De volledige tekst van de code kunt u lezen op de website van Catent: Gedragscode Catent.


Aan Stichting Catent is tevens een vertrouwenspersoon – integriteit verbonden. Mevrouw Sonja Tettero is vertrouwenspersoon – integriteit op stichtingsniveau. Zowel medewerkers, ouders/verzorgers als externen kunnen bij mevrouw Tettero terecht voor vertrouwenskwesties. Ook kan zij in de voorfase van een klacht door de klager om advies worden gevraagd met als doel om een klacht met behulp van bemiddeling, succesvol op te lossen. De contactgegevens van de vertrouwenspersoon- integriteit van Catent en meer informatie is terug te vinden op de website van stichting Catent via: Klachten.

Lokaal heeft de school ook een vertrouwenspersoon. Dit is Ester Koop-Gossen (intern begeleider).


Behalve dat Catent een eigen klachtencommissie heeft (de IKC) is er vanuit Catent ook aansluiting bij de landelijk opererende klachtencommissie: Geschillencommissies Bijzonder Onderwijs (GCBO). Meer informatie over deze organisatie staat op www.gcbo.nl.


Klik hier om de schoolgids te bekijken.


Indien de ouders van een leerling gescheiden zijn, is het belangrijk dat er duidelijkheid is over de manier waarop de communicatie en consultatie over de vorderingen van de leerling verloopt. De school volgt hierin de wettelijke regels met betrekking tot de informatieplicht jegens gescheiden ouders.

De school onthoudt zich van betrokkenheid bij conflicten tussen de ex-partners en doet geen uitspraken. Zij richt zich primair op haar pedagogisch-didactische verantwoordelijkheid jegens de leerling.

Wanneer beide ouders gezamenlijk het ouderlijk gezag hebben (of na echtscheiding hebben behouden), dan blijven zij in gelijke mate recht op informatie en consultatie  door de school houden. In geval van (mede) gezag omvat de informatieverstrekking ten minste: het verstrekken van de schoolgids, de nieuwsbrieven,

de rapporten/ toets-resultaten van de leerling in kwestie, overige relevante informatie over de leerling; uitnodiging voor ouderavond en op ouders gerichte schoolactiviteiten, dan wel activiteiten waarbij ouderparticipatie vanuit de school gewenst is; verzoeken om toestemming voor begeleiding en onderzoek van de leerling in het kader van diens schoolloopbaan; inzage in de door de school vastgelegde persoonsgegevens, waaronder het leerlingendossier wanneer de leerling jonger is dan zestien jaar.
De niet met het gezag belaste ouder ontvangt op zijn/haar verzoek informatie over belangrijke feiten en omstandigheden. De school gaat ervan uit dat de ouder die belast is met het gezag, de andere ouder die niet met het gezag belast is, op de hoogte stelt van gewichtige aangelegenheden met betrekking tot het kind.
De uitnodiging voor een ouderavond betreft een gezamenlijk gesprek voor beide ouders. In bijzondere situaties kan van de gezamenlijkheid worden afgeweken.
De school respecteert de gezinssituatie waarin de leerling feitelijk leeft. Zij heeft echter geen informatieplicht jegens een nieuwe partner van een ouder, ook niet als deze deel uitmaakt van het gezin waarin de leerling opgroeit. Partners worden uitgenodigd indien de andere ouder hiertoe schriftelijke toestemming heeft gegeven.
Bij inschrijving van de leerling wordt door de ouders melding gedaan van de gezinsrelatie, alsook van de gezagsrelatie met betrekking tot het kind. Indien van toepassing zijn de adressen van beide ouders bij ons bekend.


Alle leerlingen in Nederland moeten naar school. Dat geldt natuurlijk ook voor uw kind. Dat staat in de Leerplichtwet 1969 die in 1994 is herzien. Als uw kind vier jaar is, mag het naar de basisschool. Het is niet verplicht, maar uw kind is leerplichtig vanaf de eerste schooldag van de maand volgend op die, waarin het vijf jaar wordt. Op de site www.leerplicht.net kunt u veel extra informatie vinden.
De gemeente let erop dat men zich houdt aan de regels van de leerplicht. Daarvoor zijn speciale medewerkers aangesteld, de leerplichtambtenaren. Zij hebben een controlerende taak.

Van alle leerlingen, die een of meerdere dagen afwezig zijn, wordt een geautomatiseerd registratiesysteem bijgehouden. Indien sprake is van ongeoorloofd verzuim wordt dit gemeld aan de leerplichtambtenaren. Deze kunnen u in geval van ongeoorloofd verzuim een boete opleggen.
Ditzelfde geldt voor de registratie van leerlingen die te laat komen. Wanneer een leerling mee dan zestien uur ongeoorloofd verzuimt, zonder de school te informeren, wordt een melding gedaan van ongeoorloofd verzuim bij de leerplichtambtenaar.


Crisisopvang, time out, schorsing en verwijdering van leerlingen valt onder de verantwoordelijkheid van het College van Bestuur. Middels de mandaatregeling (onder 2.2 en 2.3) heeft het College van Bestuur de bevoegdheid tot schorsing overgedragen aan de directeur. De directeur stelt echter het College van Bestuur onmiddellijk schriftelijk in kennis van een schorsing van een leerling. Bij verwijdering van een leerling is er vooraf overleg tussen de directeur en het College van het Bestuur, waarbij het College van Bestuur uiteindelijk het besluit neemt tot de verwijdering.

Het beleid ‘Schorsing en Verwijdering’ en het protocol crisisopvang zijn te vinden op de website van Catent: Crisisopvang, time out, schorsing of verwijdering.


BSO

Met ingang van 1 augustus 2007 zijn scholen verantwoordelijk voor de organisatie van BSO/aansluiting tussen school en BSO wanneer ouders daarom vragen. De school heeft besloten de organisatie van de BSO uit te besteden aan een professionele organisatie (Kids First); te weten ‘t Ganzennest te Coevorden. Het verschil tussen voor en naschoolse opvang en buitenschoolse opvang is gelegen in het gegeven dat buitenschoolse opvang ook tijdens de schoolvakanties plaatsvindt. Het vervoer van de leerlingen van en naar school wordt uitgevoerd door medewerkers van de organisatie. De bus staat dan voor de school.

Ook gastouderopvang kan een optie zijn. De leerlingen worden dan opgevangen in een gastgezin in de buurt van de school of het eigen huis.
Ook een gastgezin is meer dan alleen maar een oppas. De kinderen worden door de gastouder begeleid in hun spel en ontwikkeling. U bent vrij om te kiezen wat het beste bij u past.

Om het gebruik van buitenschoolse opvang financieel aantrekkelijk te maken, wordt een gedeelte van de kosten door de werkgever en de belastingdienst vergoed.
De hoogte van deze bijdrage in de kosten is afhankelijk van het belastbaar inkomen en het aantal kinderen dat u gebruik laat maken van de opvang.
Hoeveel u uiteindelijk moet betalen, kunt u berekenen op de site www.toeslagen.nl

TSO

Er is op school de mogelijkheid tot overblijven in de middagpauze voor alle leerlingen. Dit overblijven gebeurt met behulp van betaalde krachten.

Elke leerling krijgt per schooljaar een jaarkaart, waar alle overblijfmomenten op worden genoteerd. Per overblijfmoment betaald u €1,00. Het eventueel derde kind uit een gezin betaalt de helft en het vierde kind blijft gratis over. De jaarkaart kunt u als ouders/verzorgers altijd inzien bij de directeur.

Per twee maanden ontvangt u per gezin een rekening namens de Tussen Schoolse Opvang (TSO). Het betalingssysteem van het overblijven loopt via een aparte TSO rekening van de oudervereniging. De kosten per gezin per twee maanden voor het overblijven, kunt u dan op deze rekening overmaken.

Door deze werkwijze blijft alles transparant en inzichtelijk. De kascontrole zal door de oudervereniging om de twee maanden worden uitgevoerd.

Van de opbrengsten worden de overblijfmoeders betaald en wordt speelgoed en materiaal aangeschaft dat het verblijf op school tussen de middag voor de leerlingen nog prettiger maakt.


Kort verlof

Voor het aanvragen van kort verlof (bruiloft, begrafenis, jubilea van familieleden) kunt u een formulier bij de directie opvragen. Ook kan in bijzondere gevallen voor een leerling van vijf jaar afgeweken worden van de schoolweek van 22 uur. Om vrij te vragen dient u – met het formulier – zich schriftelijk te richten tot de directeur. U mag er niet als vanzelfsprekend van uitgaan dat ieder verzoek voor verlof zal worden goedgekeurd. Indien er sprake is van ongeoorloofd verzuim zal dit volgens afspraak doorgegeven worden aan de leerplichtambtenaar van de gemeente.

Vakantie verlof

Toestemming voor (extra) vakantieverlof voor een gezinsvakantie dient u minimaal acht weken van tevoren schriftelijk bij de directeur van de school aan te vragen en mag alleen worden verleend wanneer wegens de specifieke aard van het beroep van één van de ouders het niet mogelijk is om in één van de schoolvakanties tijdens een schooljaar twee weken aaneengesloten met het gezin op vakantie te gaan. Bij de aanvraag moet een werkgeversverklaring worden overlegd, waaruit blijkt dat er geen verlof binnen één van de officiële schoolvakanties mogelijk is. Bij de “specifieke aard van het beroep” moet gedacht worden aan ouders die werkzaam zijn in de horeca, camping of in de agrarische sector (seizoensgebonden bedrijven).

Het verlof:

 • mag hooguit éénmaal per schooljaar worden verleend;
 • mag niet langer duren dan tien schooldagen;
 • mag niet plaatsvinden in de eerste twee lesweken van het schooljaar. Dit om te voorkomen dat een leerling met een achterstand begint;
 • het formulier voor het aanvragen van dit vakantieverlof is af te halen bij de directeur;
 • mag niet in combinatie met ander verlof worden verleend. Is er éénmaal voor een kortere periode verlof verleend, dan mag er dat jaar niet nog eens verlof voor vakantie worden verleend;
 • bij bijzondere gebeurtenissen kunt u voor meer dan 10 dagen vrij vragen. U moet toestemming vragen aan de leerplichtambtenaar van de gemeente en hiervan melding doen bij de directeur. De leerplichtambtenaar controleert of kinderen naar school gaan.

Wanneer een kind sport op hoog niveau kan hiervoor bijzondere vrijstelling aangevraagd worden bij de directeur. In overleg worden met de school afspraken gemaakt over de momenten waarop een leerling hiervoor afwezig is. Meer informatie is opgenomen in de notitie Topsport onder schooltijd. Deze is op te vragen bij de school.


Aanmeldformulier
Op basis van wat u over onze school leest, hoort etc. volgt meestal een verdere mondelinge kennismaking op de school. Als de kennismaking uiteindelijk leidt tot een aanmelding, gevolgd ook door een inschrijving, wil de school graag beschikken over de juiste informatie. U als ouders/verzorgers wordt gevraagd om deze informatie te verstrekken. Daarvoor wordt gebruik gemaakt van een of meerdere (digitale) formulieren. Gemakshalve noemen wij deze formulieren ‘aanmeldformulier’. De meeste vragen op het formulier spreken voor zich. Een aantal vragen zijn wij wettelijk verplicht aan u te stellen.

De gegevens die u heeft ingevuld op het aanmeldformulier, worden – zoals hiervoor al aangegeven –  opgeslagen in het administratiesysteem van onze school. Uiteraard worden deze gegevens vertrouwelijk behandeld. En – zoals hiervoor aangegeven – worden de gegevens door ons beveiligd. De toegang tot de administratie is- zoals eerder gemeld – beperkt tot alleen personeel die de gegevens strikt noodzakelijk nodig heeft.

Gebruik van digitaal leermateriaal
Tijdens de lessen maken wij gebruik van een aantal digitale leermaterialen. Veelal op het niveau van Stichting Catent worden strikte afspraken gemaakt met uitgevers, distributeurs en leveranciers van leermiddelen over het gebruik van bepaalde leerling gegevens. Op basis van een modelbewerkersovereenkomst behorende bij de sector primair onderwijs leggen wij deze afspraken schriftelijk vast.

Onder andere geven wij leerlingen eenvoudig toegang tot digitaal leermateriaal via ‘Basispoort’ en ’MOO’. Deze software maakt het geven van onderwijs op maat via gedigitaliseerde leermiddelen mogelijk. Het maken van bijvoorbeeld een online toets is alleen mogelijk als de docent weet welke leerling de antwoorden heeft ingevoerd. Hiervoor zijn leerling gegevens nodig. Het gaat dan om gegevens als een identificatienummer van Basispoort, voornaam, achternaam, tussenvoegsel, geboortedatum, leerlingkey, groepskey, groepsnaam, jaargroep, geslacht, en het identificatienummer van de school. Er worden bij instanties als ‘Basispoort’ en ‘MOO’ geen leer- of toets resultaten opgeslagen en/of uitgewisseld.

Leerling informatie delen met andere organisaties, niet zijnde organisaties gericht op digitale leermaterialen, wordt alleen gedaan als u daar toestemming voor geeft, tenzij de uitwisseling verplicht is volgens de wet.

Gebruik foto’s en video’s
Onze school- en kleutergids, website, nieuwsbrieven etc. zijn belangrijke informatiebronnen voor ouders/verzorgers die op zoek zijn naar een school voor hun kind(eren). Met foto’s e.d. laten wij zien waar wij als school mee bezig zijn. Voor het gebruik van foto’s en filmpjes waar leerlingen opstaan, vragen wij (vooraf) uw toestemming. U als ouders/verzorgers mag altijd besluiten om die toestemming niet te geven, of om eerder gegeven instemming in te trekken. Als u toestemming heeft gegeven, blijven wij natuurlijk zorgvuldig met het beeldmateriaal omgaan en wegen wij per keer af of het verstandig is een foto/ filmpje te plaatsen. Gericht op het vragen van toestemming ontvangt u een formulier.

Gebruik Parro
Vanaf augustus 2021 maakt de St. Theresia actief gebruik van Parro. Parro is een communicatietool voor het onderwijs. De school/leerkrachten kunnen op deze manier ouders/verzorgers gemakkelijk op de hoogte houden van gebeurtenissen in de school/groep binnen een afgesloten en veilige omgeving. Via Parro ontvangt u informatie- en nieuwsbrieven, mededelingen, nieuwtjes of zomaar wat leuke foto’s van de groep. Parro is beschikbaar op telefoon, laptop en tablet. Wij willen met het gebruik van Parro het aantal brieven dat mee wordt gegeven naar huis sterk beperken. Voor verdere informatie kunt u kijken op www.parro.nl. Gericht op het vragen van toestemming ontvangt u een formulier.

Klassenlijst
Op onze school wordt er per groep/klas een klassenlijst gemaakt met de adressen van de leerlingen. Deze klassenlijst is praktisch voor ouders/verzorgers. Zij kunnen overleggen met andere ouders/verzorgers, als de leerlingen (buiten schooltijd) willen afspreken of als er vragen zijn rondom school, overblijf of bijvoorbeeld huiswerk. Wij vragen uw toestemming om de naam van uw kind, diens adres en uw telefoonnummer te mogen delen met de andere (ouders/verzorgers van de) klasgenootjes van uw kind. Als u hier bezwaar tegen heeft, wordt de naam van uw kind niet gedeeld. De informatie op de klassenlijst mag uitsluitend gebruikt worden voor persoonlijk gebruik onderling, en dus niet voor bijvoorbeeld reclame. Gericht op het vragen van toestemming ontvangt u een formulier.

Slot
U als ouders/verzorgers heeft te allen tijde het recht om de door ons geregistreerde gegevens van en over uw zoon/dochter in te zien. Als gegevens niet kloppen, dan mag u van ons verwachten dat wij – op uw verzoek – de informatie verbeteren of aanvullen. Als gegevens die zijn opgeslagen niet meer relevant zijn voor de school, mag u vragen die specifieke gegevens te laten verwijderen.

Voor vragen of het uitoefenen van uw rechten, kunt u contact opnemen met de directeur.


Onze school is onderdeel van Stichting Catent. Binnen Catent wordt zorgvuldig omgegaan met privacy en persoonsgegevens. Wij hebben persoonsgegevens nodig om onze leerlingen goed onderwijs te kunnen geven en te kunnen begeleiden. Ook worden persoonsgegevens opgeslagen voor een goede administratieve organisatie van de school. Bijvoorbeeld voor de leerling administratie en gegevens die gedeeld worden met onze ouderraad/oudervereniging aangezien zij deze gegevens nodig heeft om de vrijwillige ouderbijdrage voor de school te innen.

De persoonsgegevens worden opgeslagen in ons (digitale) administratiesysteem ParnasSys. Dit programma is beveiligd en toegang tot die gegevens is beperkt tot de medewerkers van onze organisatie.

De meeste persoonsgegevens komen van u als ouder/verzorger bij de inschrijving van uw kind op onze school. Naast de gegevens die wij van u krijgen leggen leerkrachten en onderwijsondersteunend personeel (bijvoorbeeld de intern begeleider van de school) ook gegevens vast, zoals cijfers en vorderingen. Ook worden soms bijzondere persoonsgegevens, zoals medische informatie geregistreerd. Soms wordt door de school extra begeleiding gevraagd vanuit het Expertiseteam van Catent.

Het Expertiseteam van Catent bestaat uit onderwijsadviseurs en onderwijsspecialisten. De aan de school verbonden onderwijsadviseur (orthopedagoog of schoolpsycholoog) heeft vanwege zijn/haar brede inzetbaarheid binnen de school toegang tot de gegevens in ParnasSys van alle leerlingen binnen onze school.

De onderwijsadviseur zal echter nooit een leerling dossier openen alvorens u als ouder/verzorger hier door de school van op de hoogte bent gesteld.

Onderwijsspecialisten hebben geen standaard toegang tot dossiers. Hen wordt toegang gegeven nadat u als ouder/verzorger akkoord bent gegaan met de betrokkenheid van de onderwijsspecialist. De gegevens worden gebruikt om de begeleiding voor uw kind zo goed mogelijk vorm te geven.

Tenslotte wordt door de school soms extra begeleiding gevraagd van de Catent Commissie Arrangeren en Toewijzen (aanvraag arrangement) voor een leerling.

Voor de beoordeling van deze aanvraag worden leden van het Expertiseteam gevraagd om mee te lezen zodat er een besluit genomen kan worden over de aanvraag. Hiervoor krijgen deze leden toegang van maximaal een week om het betreffende deel van het leerling dossier in te zien. Dit gebeurt alleen als dat nodig is voor de juiste begeleiding van uw kind.

Voor meer informatie over de wijze waarop we met persoonsgegevens omgaan, verwijzen we naar de privacyverklaring en overige informatie over privacy gepubliceerd op de website van Catent (Privacyverklaring).

Voor vragen of opmerkingen over privacy kunt u een bericht sturen naar privacy@catent.nl