Ons onderwijs

Basisschool St. Theresia

Ons onderwijs

Natuurlijk doen wij er op de St. Theresia alles aan om uw kind het best mogelijke onderwijs te geven, zodat het zich optimaal kan ontwikkelen. Hier leest u hoe wij op onze unieke wijze handen en voeten geven aan deze doelstelling.

 

Sint Theresia, de naam is ontleend aan Theresia van Lisieux, een Franse heilige. Zij leefde van 1873 tot 1897 en was lid van de kloosterorde Karmelietessen te Lisieux. Zij werd in 1925 heiligverklaard en in 1927 patrones van de missie. Op 1 mei 1933 werd de school in gebruik genomen.


Klik hier voor het schoolplan 2023-2026.


Wij vinden de zorg voor het jonge kind heel belangrijk. In de eerste jaren wordt de basis gevormd voor een succesvolle schoolcarrière. In de dagelijkse praktijk blijkt dat de ontwikkeling van leerlingen niet gelijkmatig is, maar vaak sprongsgewijs verloopt. Na een volgend stapje in de ontwikkeling volgt een stabilisering fase. Sommige leerlingen ontwikkelen zich niet conform de beschreven ontwikkelingsfasen. Sommigen slaan fasen of delen van fasen over zonder gevolgen. Bij anderen is het niet “uit ontwikkelen” van fasen wel van grote invloed op het vervolg. Ze bouwen geen stevige basis op met alle gevolgen van dien.
De betrokkenheid van de leerlingen bij hun werk is voor de leerkracht een belangrijk richtsnoer voor zijn/haar handelen. Door de leerlingen emotioneel vrij te laten worden, hun zelfvertrouwen te bevorderen en nieuwsgierig te maken, wordt de basis gelegd om tot leren te komen.

Wij werken in de groepen 1 en 2 aan de hand vanuit de leerlijnen van de methode Onderbouwd. Wij gaan bij de thema’s uit van de belevingswereld van het kind. In de herfst werken wij over de herfst. Zo ook met Sinterklaas, kerstmis, vaderdag, moederdag, Kinderboekenweek enzovoort.
Wij gebruiken de methodes Schatkist en Onderbouwd voor de vakgebieden taal, rekenen, sociaal-emotionele ontwikkeling en de motorische ontwikkeling. Daarnaast gebruiken wij ook de methode De Wereld in Getallen 5 voor het vakgebied rekenen.

In de groepen wordt het dagprogramma aangegeven door middel van dagritmekaartjes. De leerlingen kunnen op deze manier goed overzien wat er die dag allemaal gaat gebeuren.

Kleuters leren al doen de tijdens hun spel. Wij spelen daarop in door te zorgen voor leerzaam materiaal. Wij praten veel met de leerlingen over allerlei onderwerpen, zodat ze veel woorden leren en goed leren spreken. Dat is erg belangrijk voor het latere lees- en taalonderwijs.

Iedere dag wordt er aandacht besteedt aan de woordenschat. Wij maken naast de taalactiviteiten ook gebruik van de methode LOGO 3000. Met behulp van praatplaten, woordwebben en een woordkalender proberen wij de woordenschat van de leerlingen te vergroten.

Naast de taalontwikkeling komt elke dag het werken met ontwikkelingsmateriaal aan bod. Wij hebben op school daar verschillende materialen voor. Binnen het dagprogramma is ruimte voor zowel leerkracht gebonden als zelfstandige lessen. Wij zorgen ervoor dat de leerlingen zoveel mogelijk op eigen niveau en tempo kunnen werken.


De St. Theresia is een school met drie combinatiegroepen namelijk groep 1/2, groep 3/4/5 en groep 6/7/8. Het specifieke aanbod aan groep 1/2 kunt u lezen bij ‘Onderwijs voor het jonge kind’.

Samen spelen en samen werken
Op de St. Theresia wordt gewerkt in de combinatiegroepen 1/2, 3/4/5 en 6/7/8.
Waar kan en mogelijk proberen wij de vakken groepsdoorbrekend aan te bieden.

De leerlingen van groep 3 sluiten op maandag-, dinsdag- en donderdagmiddag bij groep 1/2 aan. Door deze manier van organiseren, proberen wij als school de overgang van spelen en leren natuurlijker te laten verlopen.
De overgang van groep 2 naar groep 3 wordt minder groot gemaakt en aan de spelbehoefte van groep 3 kan meer ruimte worden gegeven.
De basisvakken (spelling, rekenen, lezen en taal) blijven op de morgen.
Op de middag zullen vakken zoals verkeer, muziek, expressie en bewegingsonderwijs aan bod komen.

Op vrijdagmiddag hebben de leerlingen van groep 5/6 samen wereldoriëntatie en handvaardigheid. Dit geldt ook voor de leerlingen van groep 7/8. Door deze manier van organiseren kunnen wij als school de lestijd van de zaakvakken beter organiseren en nog meer aansluiten bij de onderwijsbehoeften van deze leerlingen.

Wanneer een leerkracht aan een groep instructie geeft, gaan de andere leerlingen van groep 3 t/m 8 onder begeleiding van de onderwijsassistent ofwel op het leerplein – waar samengewerkt en overlegd kan worden – ofwel in het stiltelokaal aan de slag. Door deze werkwijze kan het werkklimaat op het leerplein worden bewaakt, zodat de leerlingen actief aan het werk blijven. Daarnaast begeleidt en coacht de onderwijsassistent de leerlingen.
Door samen te werken en te spelen kunnen leerlingen elkaar helpen, hulp vragen en hulp geven. Bovendien komen ze op deze manier ook met leerlingen uit andere leerjaren in contact.

Zelfstandigheid
Voor leerlingen is het ook heel belangrijk om zelfstandig te leren werken naar eigen keuze, tempo en verantwoordelijkheid. Wij willen de leerlingen dan ook stapsgewijs leren een taak zelfstandig te verwerken. Een aantal keren per week werken de leerlingen met behulp van een takenkaart zelfstandig aan hun taak. De school werkt via www.weektaak.com. Een taak is een opdracht voor een bepaald vak die binnen een van tevoren afgesproken tijd zelfstandig of met de hulp van een ander moet zijn gemaakt. Naarmate de leerlingen ouder worden, nemen het aantal vakken en opdrachten alsmede de tijd waarin er aan gewerkt moet worden steeds meer toe.

‘EDI-model’
In de instructie werken wij volgens het ‘EDI-model’. EDI staat voor Effectieve Directe Instructie. Kortgezegd is het werken met het ‘EDI-model’ gebaseerd op een kernachtige, effectieve wijze van lesgeven, waarbij leerlingen een actieve rol en bijdrage hebben.

Activiteiten in groep 3/4
Leerlingen van nagenoeg dezelfde leeftijd zitten in groepen bij elkaar en de verschillende leer- en vormingsgebieden worden, meer dan in de kleutergroepen, gescheiden gepresenteerd, zonder de samenhang uit het oog te verliezen. Wij zien dat het ‘ontwikkelen’ van kleuters overgaat in ‘leren’. Wij houden in alle groepen steeds rekening met het ontwikkelingsniveau van de leerlingen en ze krijgen waar nodig individuele aandacht. Leerlingen kunnen dus, als er voldoende redenen zijn, versnellen in de leerstof, zich verdiepen of leerstof wordt compact gemaakt, waardoor er ruimte is voor andere ontplooiingskansen. Afhankelijk van de groep is bovenstaande een voor ons ideale situatie waar wij naar streven. Het spreekt vanzelf dat er ook aandacht is voor leerlingen die een andere soort hulp nodig hebben.

De leerkrachten in groep 3 gaan door op wat de leerlingen in de groepen 1 en 2 geleerd hebben. In het bijzonder waar het gaat om het leren rekenen, lezen en schrijven. De begrippen die hier geleerd zijn, worden in groep 3 verder met de leerlingen behandeld. Met name in het begin van groep 3 is ook het getalbegrip erg belangrijk. Als dat op allerlei manieren duidelijk is, kan een begin gemaakt worden met rekenen. Het getalbegrip wordt uitgebouwd in groep 4. Leerlingen moeten vooral inzicht krijgen in hoeveelheden. Ze moeten begrijpen wat getallen betekenen en wat ze inhouden. Het optellen en aftrekken wordt verder uitgebreid; evenals het aanleren van de schrijfwijze van getallen. Met de tafels van vermenigvuldiging wordt begonnen en de getallen worden groter. Vanaf groep 3 werken wij voor rekenen vanuit de leerlijnen van de methode “Wereld in getallen 5”.

Zo gaat het ook met het aanvankelijk lezen: leerlingen moeten leren om ‘tekeningetjes’ om te zetten in letters die een klank hebben en door het samenvoegen van letters (klanken) woorden te leren lezen. Je leert de leerlingen dus dat een tekening van twee rondjes ‘oo’ heet en dat een rondje met een stokje een ‘p’ kan zijn. Daarna komt pas het leren lezen. In de vorm van hele woorden, daarna korte zinnen en uiteindelijk verhalen. Vervolgens wat het betekent wat je leest, het ‘begrijpend lezen’. Het proces van aanvankelijk lezen wordt in groep 4 voortgezet. De zinsbouw en woorden worden iets moeilijker. Ook het tempo gaat omhoog. Het accent komt steeds meer te liggen op weten en begrijpen wat er gelezen wordt. In groep 3 werken wij vanuit de leerlijnen van de methode ‘Veilig Leren Lezen
Kim-versie. Vanaf groep 4 worden op het gebied van taal de leerlijnen m.b.t. (werkwoord) spelling en luisteren/spreken, woordenschat en stellen en taalbeschouwing (Methode Taal Actief 4) toegevoegd.

Maar natuurlijk is er meer. Er is veel aandacht voor het sociaal emotionele aspect. In deze leerjaren worden de motorische vaardigheden uitgebouwd tot ‘schrijven’.
De creatieve en de wereld oriënterende vakken krijgen eveneens aandacht. Leerlingen kunnen begrijpen wat ze lezen en zich dus wat gemakkelijker dingen eigen maken.

Activiteiten in leerjaar 5 t/m 8
Nadat het proces van aanvankelijk lezen, rekenen en schrijven in de voorgaande jaren is afgerond, kunnen de leerlingen de opgedane kennis en ervaringen verder gaan uitbouwen. Leerlingen kunnen dan nog meer dan in de jaren daarvoor zelfstandig leerstof tot zich nemen. Onze leerkrachten houden hier natuurlijk rekening mee. Het sociaal emotionele aspect krijgt in deze groepen eveneens grote aandacht, immers respect voor iedereen, verantwoordelijkheidsgevoel voor zichzelf en anderen zijn thema’s die hoog in ons vaandel staan. Wij streven naar een zo breed mogelijke basis van vaardigheden voor onze leerlingen, zodat zij een goede aansluiting krijgen met het voortgezet onderwijs.

Talentontwikkeling en eigenaarschap
Leerlingen steeds meer eigenaar maken van hun eigen leren, dat is ons streven.
Al vanaf de onderbouw leren wij leerlingen zelf keuzes maken, samenwerken en zelfstandig werken.

Wij zijn een Kindertalentenfluisteraarschool. Elk kind dat geboren wordt, heeft bakken talent. Talent gaat niet over het uitblinken in een bepaalde activiteit maar over elke activiteit die vanzelf gaat en die voldoening oplevert. Die maakt dat de tijd vliegt, dat je je batterijen oplaadt en waar je heel blij van wordt.
Leerlingen zijn zich vaak niet bewust van hun talent, anderen kunnen hen helpen om zich bewust te worden van hun talent. Dat is precies wat een Kindertalentenfluisteraarschool doet. Leerlingen helpen om hun talenten te herkennen en te benoemen. Dit gebeurt tijdens een talentgesprek.
Tijdens de kindgesprekken wordt leren zichtbaar gemaakt, is er ruimte voor inbreng van de leerlingen en worden persoonlijke leerdoelen besproken.

Eigenaarschap wordt ook gestimuleerd door middel van onze leerlingenraad, die de belangen van alle leerlingen op school vertegenwoordigd.

Onderzoekend en ontdekkend leren
Om te leren ontdekken wie je bent als persoon, waar je talenten liggen en hoe je vaardigheden kunt ontwikkelen, vinden wij het essentieel onderwijs te geven waar leerlingen ruimte krijgen zichzelf te laten zien en te ontwikkelen. Wij werken daarom met de wereldoriëntatie methode Blink Wereld Geïntegreerd.
Dit betekent dat de vakken aardrijkskunde, geschiedenis en natuur & techniek (w.o. biologie) verweven zijn in één thema. Met alle thema’s samen dekt de methode alle kerndoelen van wereldoriëntatie, inclusief burgerschap.
Tijdens betekenisvolle projecten worden leerlingen aangespoord om de wereld om hen heen actief te onderzoeken en te ontwikkelen. Door nieuwsgierig, ondernemend en creatief te zijn, doen leerlingen al onderzoekend nieuwe vaardigheden op.


Wij streven naar optimale opbrengsten op de gebieden taal, rekenen, begrijpend lezen, informatieverwerking en sociaal emotionele ontwikkeling. Wij vinden het van belang dat leerlingen presteren naar hun mogelijkheden en dat ze opbrengsten realiseren die leiden tot passend en succesvol vervolgonderwijs en uiteindelijk een mooie bijdrage aan onze maatschappij.

Het team beoordeelt de opbrengsten van het IEP-leerlingvolgsysteem, KiVa, WMK PO en de IEP-Eindtoets en stelt deze centraal in de groeps- en leerlingbesprekingen en de tweejaarlijkse databespreking. Op basis van de uitslagen en analyses worden verbeterpunten doorgevoerd. Wij zorgen voor een zorgvuldige verslaglegging van de opbrengsten, de analyses en de vormgeving van ons aanbod.

Om de leerprestaties en ontwikkelingen van de leerlingen goed te kunnen volgen, nemen wij onder andere methode gebonden en niet-methode gebonden (IEP) toetsen af. Bij methode gebonden toetsen wordt gemeten of de lesstof die in de voorgaande periode aangeboden is, voldoende beheerst wordt. Bij IEP-toetsen meten wij leervorderingen over een langere periode. Tweemaal per jaar gebruiken wij de resultaten bij de groeps- en leerlingbespreking met de intern begeleider en bij de voortgangsgesprekken met de ouders/verzorgers.

Tweemaal per schooljaar worden deze resultaten ook op schoolniveau geanalyseerd en besproken. Op deze wijze kunnen wij gezamenlijk zorg dragen voor de ontwikkeling van de leerlingen en daar waar nodig ons lesaanbod en/of methoden aanpassen.


Wij zijn een KiVa school en daar zijn wij trots op! Al onze leerkrachten geven wekelijks KiVa lessen aan de leerlingen. Maar wat is KiVa nu eigenlijk?

KiVa is een preventief, schoolbreed programma gericht op het versterken van de sociale veiligheid en het tegengaan van pesten op basisscholen. KiVa zet in op positieve groepsvorming en stimuleert de sociale vaardigheden en de sociaal emotionele ontwikkeling van leerlingen. Daarmee worden de sociale veiligheid en het pedagogisch klimaat op school gewaarborgd. KiVa verhoogt het welbevinden van leerlingen, waardoor de leeropbrengsten en prestaties van de leerlingen verhoogd worden.

Binnen KiVa ligt de nadruk op de groep als geheel en dus niet op specifieke individuen. Ons motto luidt dan ook:

Samen maken wij er een fijne school van!’

 


Onze school beschikt op dit moment over een netwerk met een groeiend aantal Chromebooks en IPads. Iedere klas heeft de beschikking over een digibord.

Wij proberen de devices op een juiste manier in te passen in het lesprogramma met software, die aansluit bij de door ons gebruikte lesmethodes en andere remediërende software. Om aan de kerndoelen te voldoen is binnen de school een leerlijn opgezet voor het leren omgaan met de computer.

Leerlingen uit groep 1 t/m 8 hebben allemaal de beschikking over een Chromebook. Deze kunnen tijdens de lessen ingezet worden ter ondersteuning van de lessen in bijvoorbeeld wereldoriëntatie, taal en rekenen. Wij zijn er ons goed van bewust dat digitale middelen het onderwijs niet persé beter maken. Door vanuit onze visie te werken, kunnen ICT middelen het onderwijs wel enorm versterken.