Onze organisatie

Goed om te weten!

Onze organisatie

Bij basisschool St. Theresia willen wij alle leerlingen de ondersteuning geven die ze nodig hebben. Ontdek hier hoe wij ervoor zorgen dat iedere leerling daadwerkelijk passend onderwijs krijgt.

Onze school wordt geleid door dhr. Herman Benes, de directeur. Hij wordt bijgestaan door mevr. Marion Wesselink, locatieleider.

De directeur is integraal verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding van de school en belast met de voorbereiding, vaststelling, uitvoering en evaluatie van het beleid op schoolniveau. Hij doet dit in nauw overleg met de locatiecoördinator, intern begeleider en het team.

De directie overlegt met de medezeggenschapsraad (MR) over schoolse zaken zoals vastgesteld in het MR-reglement van Catent. De directie laat zich adviseren door de schooladviescommissie (SAC) over zaken met betrekking tot onderwijs, opvoeding, levensbeschouwelijke identiteit en andere zaken die de school betreffen.


Om de leerlingenzorg zo goed mogelijk te begeleiden en te coördineren, heeft onze school een intern begeleider. De intern begeleider van de St. Theresia is mevr. Ester Koop-Gossen.

Haar belangrijkste taken zijn:

 • zorg voor het leerlingvolgsysteem;
 • het regelmatig onderhouden van contact met de leerkrachten over de ontwikkeling van de leerlingen;
 • het voorbereiden en leiden van groepsbesprekingen en het verzorgen van de verslaglegging;
 • het coachen van leerkrachten in de begeleiding van leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften;
 • het maken van een toetskalender;
 • het opzetten en onderhouden van de orthotheek: de ruimte waar zich alle toetsen en benodigde materialen voor de zorgverbreding bevinden;
 • het leggen en onderhouden van contacten met externe instanties;
 • het adviseren bij gesprekken met ouders/verzorgers.

Binnen de formatie van de school wordt er ruimte gemaakt voor de functie van intern begeleider. Natuurlijk blijft de leerkracht de eerstverantwoordelijke.

Voor uitgebreidere informatie omtrent de zorg verwijzen wij naar ons zorgdocument. Deze ligt ter inzage bij de directie.


De groepsleerkracht heeft de verantwoordelijkheid voor een groep. In geval van een duobaan wordt de verantwoordelijkheid gedeeld. De leerlingen hebben dan les van twee leerkrachten. Dit kan het geval zijn indien een leerkracht in deeltijd werkt, of wanneer een leerkracht naast lesgevende taken ook nog andere taken binnen school uitoefent.

Iedere leerkracht heeft binnen het team ook andere taken. Wij doen dan vaak beroep op de specifieke kwaliteiten van leerkrachten. Jaarlijks worden een aantal taken opnieuw verdeeld, dit in het kader van het taakbeleid.


De St. Theresia heeft een leerlingenraad die bestaat uit een aantal leerlingen uit de midden- en bovenbouw. Door de leerlingenraad hebben de leerlingen een eigen stem in de school; ze tellen mee! De leerlingen in de raad groeien in ‘actief burgerschap’. Ze leren om te gaan met democratische beginselen en nemen verantwoordelijkheid. De betrokkenheid van deze raad komt het onderwijs op de St. Theresia ten goede!


Passend Onderwijs is de naam voor hoe wij er binnen het onderwijs voor zorgen dat alle kinderen de ondersteuning krijgen die ze nodig hebben. Om te voorkomen dat kinderen tussen wal en schip vallen, hebben schoolbesturen vanaf 1 augustus 2014 zorgplicht gekregen: de verplichting om ervoor te zorgen dat iedere leerling passend onderwijs krijgt.

Om elk kind een passende onderwijsplek te bieden, werken scholen samen in regionale samenwerkingsverbanden. Onze school behoort bij het regionale samenwerkingsverband Veld, Vaart en Vecht, www.veldvaartenvecht.nl.

Vanuit de verschillende regionale verbanden worden middelen aan Stichting Catent verstrekt om passend onderwijs in de scholen van Stichting Catent te realiseren. Om die reden is binnen Stichting Catent de afgelopen jaren flink ingezet op een stevige ‘basisondersteuning’. Dit betekent dat iedere leerling in onze scholen kan rekenen op zorgvuldige begeleiding gericht op een optimale ontwikkeling. Bij sommige leerlingen zien wij dat er specifieke onderwijsbehoeften zijn die vragen om wat extra ondersteuning.

Stichting Catent zorgt ervoor dat het merendeel van deze extra ondersteuning gerealiseerd kan worden. De extra ondersteuning, veelal afkomstig van leerkrachten binnen Stichting Catent die zeer specifieke expertise hebben opgebouwd en/of onderwijsspecialisten van het Expertiseteam Catent, wordt altijd pas ingezet na overleg met u als ouder(s)/verzorger(s). De groepsleerkracht en/of de intern begeleider gaat hierover met u als ouder(s)/verzorger(s) in gesprek.
Indien wij binnen Catent niet de gewenste expertise hebben, werken wij met scholen in de regio samen die de gewenste deskundigheid kunnen bieden.


Af en toe komen wij tot de conclusie dat alle extra inzet onvoldoende effect heeft.

Wij nemen dan, in overleg met ouders/verzorgers, het besluit om de kleuterperiode te verlengen of het kind de groep een jaar over te laten doen. Wij doen dit alleen, als alle overwegingen maken dat dit de beste keuze voor een leerling is. Ondanks de differentiatie kan het zo zijn, dat de aangeboden lesstof structureel als te gemakkelijk wordt ervaren door een leerling. Wij kunnen dan overwegen of het in het belang van deze leerling is om te versnellen (klas overslaan).

De procedure van overleg en het bekijken van de mogelijkheden kent dezelfde duidelijke structuur als bij de beslissing tot een klas overdoen, waarin ouders/verzorgers, de groepsleerkracht en de intern begeleider betrokken zijn.

Bij de beslissing laten wij ons, behalve onze eigen observaties, ondersteunen door de objectieve gegevens uit testen en toetsen. Bovendien worden ook de mogelijkheden van de school besproken.

Aanvullend op het aanbod in onze eigen school kunnen leerlingen met een specifieke begaafdheid extra aanbod krijgen in de verrijkingsklas. Catent heeft speciaal voor leerlingen die nog meer uitdaging aankunnen een aanbod in een groep die gevormd wordt door leerlingen van diverse scholen van Catent. In deze groep werken leerkrachten die daarvoor speciaal zijn opgeleid en daardoor goed weten wat deze leerlingen nodig hebben. Vanuit de verrijkingsgroep krijgen kinderen ook opdrachten mee waar ze in de loop van de week op hun eigen school aan werken op de tijden dat de andere leerlingen in de eigen groep zelfstandig werken aan ander werk. De meer- en hoogbegaafde leerlingen doen dus geen extra werk, maar ander werk op hun eigen niveau waar zij net zo goed hun best op moeten doen als de andere leerlingen op hun werk. De verrijkingsklas wordt aangeboden in Coevorden en Zwolle van kinderen van groep 5, 6, 7 en 8. Afhankelijk van de behoeften kunnen ook kinderen van groep 4 worden toegelaten. Of en hoe uw kind hiervoor in aanmerking komt, is bekend bij onze intern begeleider.


In het kader van Passend Onderwijs heeft onze school een ondersteuningsprofiel opgesteld. Dat wil zeggen dat wij in kaart hebben gebracht waar onze kwaliteiten liggen en waar wij als school tegen grenzen aanlopen bij de begeleiding van leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften. Ons ondersteuningsprofiel ligt ter inzage bij de directeur.


Soms zal een leerling bij één of meerdere vakken met een aangepast programma gaan werken: een eigen leerlijn. De leerling haalt op dat gebied niet het eindniveau van de basisschool, maar wij stellen het aangepaste programma zo op dat er aansluiting is bij het vervolgonderwijs waarvan wij verwachten dat de betreffende leerling na de basisschool zal instromen. Wij proberen de minimum einddoelen zoveel mogelijk te behalen. De school stelt samen met de orthopedagoog (zijnde de trajectbegeleider van de school uit het Expertiseteam van Stichting Catent) dan wel met andere experts binnen de stichting en met u als ouder(s)/verzorger(s) een ontwikkelingsperspectief op.
Het ontwikkelingsperspectief geeft o.a. de specifieke begeleiding op school, de verwachte leeropbrengst en het te verwachten uitstroomresultaat weer van een leerling in het basisonderwijs.


De CCAT maakt deel uit van het Expertiseteam van Catent en heeft als taak: het arrangeren en toewijzen van ondersteuning op basis van onderwijs(zorg)behoeften van een leerling wanneer er sprake is van handelingsverlegenheid van de school. Voordat een leerling wordt besproken in de CCAT, vindt een gesprek plaats tussen de orthopedagoog van Catent (zijnde de trajectbegeleider van het Expertiseteam van Catent) ouder(s)/verzorger(s), leerkracht(en) en intern begeleider. De in het gesprek besproken punten worden door de intern begeleider genotuleerd, en worden vervolgens met alle betrokkenen gedeeld. Binnen de CCAT worden de onderwijs(zorg)behoeften van de leerling en de  handelings-verlegenheid van onze school besproken, gewogen en afgezet tegen het schoolondersteuningsprofiel (SOP). De CCAT besluit vervolgens over het toekennen van begeleiding en ondersteuning aan de school, in de vorm van een “arrangement”.
Tevens beslist de CCAT over het aanvragen van een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) indien plaatsing op een school voor S(B)O het beste arrangement voor de leerling is.
En de CCAT ondersteunt ouder(s)/verzorger(s) en de school in het proces naar plaatsing op scholen voor speciaal (basis)onderwijs.
In elke landelijk vastgestelde regio Passend Onderwijs is er (naast de CCAT) een “Commissie Toewijzing”, die zorgt voor het afgeven van de wettelijk vastgestelde toelaatbaarheids-verklaring voor het S(B)O.

Voor vragen over Passend Onderwijs kunt u terecht bij de directie of intern begeleider van onze school. Meer informatie vindt u op de website van Catent: www.catent.nl en op www.passendonderwijs.nl


Tegen de beslissing van de CCAT over de toelaatbaarheid van een leerling tot het S(B)O kan door ‘belanghebbenden’ bezwaar worden aangetekend. Belanghebbenden zijn de school en/of de ouders, verzorgers of voogden van de leerling. Voor de behandeling van een bezwaar is Stichting Catent via de regionale verbanden Passend Onderwijs aangesloten bij de landelijke bezwaarcommissie Toelaatbaarheidsverklaring S(B)O. Wij verzoeken echter alle betrokkenen zich eerst tot de voorzitter van de CCAT te wenden indien een hiervoor genoemd bezwaar zich voordoet.


In 1995 heeft ook de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) haar intrede gedaan. Een overkoepelend orgaan van alle Medezeggenschapsraden van de scholen van Catent (ons bevoegd gezag). De reden is duidelijk: vaak moeten onderwerpen besproken worden die voor alle MR’s van de afzonderlijke scholen van de stichting van belang zijn. Het bespaart tijd en het werkt efficiënter als schooloverstijgende zaken gezamenlijk kunnen worden besproken. Het spreekt vanzelf dat ook de bevoegdheden van de GMR nauwkeurig in een reglement zijn vastgelegd.

Zowel MR als GMR zijn bevoegd om voorstellen te doen, standpunten kenbaar te maken, adviezen te geven, instemming te verlenen of zich te onthouden van stemming van voorstellen van het bestuur. De GMR vertegenwoordigt alle scholen van Stichting Catent. In de GMR wordt de school vertegenwoordigd door een GMR-lid. Het beleid van een school vormgeven en uitvoeren, is steeds meer een taak van leerkrachten, ouders/verzorgers, directies en bestuur samen. De MR en GMR zijn de geledingen om invloed te hebben op het beleid. Alle onderwerpen die de school raken, komen hier aan bod. Mocht u een bepaald onderwerp graag behandeld zien, dan kan de MR de plek zijn om dit aan te kaarten.


In het primair onderwijs is de medezeggenschap van personeelsleden en ouders/verzorgers op het schoolbeleid geregeld door de Wet Medezeggenschap Onderwijs (WMS). De vertaalslag daarvan is vastgelegd in het MR-reglement binnen Stichting Catent. Het reglement ligt voor ouders/verzorgers ter inzage bij de directie en is te vinden op de website van Stichting Catent (www.catent.nl).

In onze MR hebben twee ouders/verzorgers en twee teamleden zitting. In de MR zijn ouders/verzorgers en teamleden gelijkwaardige gesprekspartners. De directie van de school is adviseur van de MR. De zittingsduur van een MR-lid is vier jaar. Onze MR vergadert ongeveer zes keer per schooljaar en geeft advies dan wel instemming gericht op het schoolbeleid vanuit een constructieve en proactieve houding.


Alle ouders/verzorgers van de St. Theresiaschool maken deel uit van de oudervereniging. Het bestuur van de oudervereniging bestaat uit zes ouders/verzorgers. Zij worden tijdens de algemene ledenvergadering, die jaarlijks wordt gehouden, gekozen. De oudervereniging vergadert circa vijf keer per schooljaar. De meest ouders/verzorgers blijven in principe zes jaar lid. Na drie jaar bestaat de mogelijkheid om uit de oudervereniging te gaan.
De oudervereniging behartigt de belangen van de leerlingen op school en kan gezien worden als de activiteitencommissie van de school.

De oudervereniging is praktisch ingesteld en steunt de school in de dagelijkse gang van zaken. Hierbij kunt u denken aan:

 • Het welzijn in en rondom de school.
 • Ondersteuning bij festiviteiten en activiteiten.
 • Verrichten van hand- en spandiensten.
 • Ondersteuning bij “lief en leed”.
 • Verwerven van aanvullende geldmiddelen.

 


Een school is veilig als gedurende de schooldag de sociale, psychische en fysieke veiligheid van leerlingen/medewerkers niet door handelingen van anderen wordt aangetast. Leerlingen en medewerkers van Stichting Catent moeten met plezier naar school/werk gaan om er in alle veiligheid te kunnen leren/te kunnen werken. Iedereen heeft daarbij het recht zichzelf te kunnen zijn. Men mag openlijk uitkomen voor wat men denkt, gelooft, voelt, wil en kan. Wij hanteren daarbij wel duidelijke grenzen van wat wij wel en niet acceptabel vinden en hebben daarover duidelijke afspraken. Wij lossen conflicten zonder geweld op. Waar nodig vragen wij anderen om te bemiddelen. Wij helpen elkaar om ons aan gemaakte afspraken te houden en spreken elkaar erop aan als dat niet lukt. Als Stichting/school/mens treden wij op tegen pesten, uitschelden, discriminatie, geweld en andere vormen van ongepast gedrag dat zich voordoet binnen of in de directe omgeving van de scholen, en wij doen er alles aan om deze zaken zoveel mogelijk te voorkomen.

Om ervoor te zorgen dat iedereen veilig en met plezier naar school gaat heeft onze school een veiligheidsplan opgesteld. Ons veiligheidsplan is op te vragen bij de directie. Elk schooljaar monitoren wij de veiligheidsbeleving van onze leerlingen d.m.v. ZIEN! en worden de Quick Scan vragenlijst Veiligheid en de KiVa vragenlijst afgenomen bij ouders/verzorgers, leerlingen en leraren.

In geval van pestgedrag is mevr. Ester Koop-Gossen ons aanspreekpunt. Zij is ook verantwoordelijk voor de coördinatie van het beleid tegen pesten.


Stichting Catent voelt zich medeverantwoordelijk voor het opleiden van toekomstige leerkrachten. Daarom worden jaarlijks binnen de scholen van Stichting Catent stageplaatsen aangeboden aan stagiaires van verschillende lerarenopleidingen, opleidingen voor onderwijsassistenten en van andere onderwijs gerelateerde opleidingen.

Ook onze school is een opleidings-/stageschool. In dit kader hebben wij een samenwerkingsverband met de Katholieke Pabo Zwolle. Incidenteel ook met andere Pabo’s. Elk schooljaar komen er van deze opleidingen stagiaires uit verschillende leerjaren. De studenten vormen samen een leergroep. Betreft het een vierdejaars Pabo student, dan neemt deze student een schooljaar lang twee dagen een groep. De leergroep wordt begeleid door de Opleider In School (OIS). Dit is Marion Wesselink. Wij proberen zoveel mogelijk de rust op school te bewaken en te garanderen, waardoor wij niet op alle stageverzoeken positief reageren.